Производња и прерада воде

Хидрографске прилике

Сажет опис рада Водозахвата I

Централни комплекс за обезбеђење питке воде граду Суботици је Водозахват 1, одакле се граду дистрибуира 75% - 85% потребних количина зависно од годишњег доба.

Водозахват 1 је лоциран на северном ободу града, иза некадашње ХИ "Зорка", и опремљен је са 33 активних бунара чији су укупни, тренутно инсталисани, капацитети ~ 425 l/s.

Бунари су бушени до ~ 200 m дубине и захватају од 2-4 водоносна слоја.

Први водоносни слој је на дубини од ~ 100-120 m. Водоносни слојеви су раздвојени непропусним слојевима глине тако да је немогуће онечишћење воде преко површинског земљаног слоја. У случају било каквих радова на бунарима ЈКП "ВиК", Суботица (замена утопне пумпе, регенерација...) пре пуштања истог у функцију врши се дезинфекција, испирање и лабораторијско узорковање бунарске воде. Тек након добијања лабораторијских резултата да је бунарска вода бактериолошки и хемијски исправна дотични бунар се пушта у функцију.

Сваки бунар је опремљен одговарајућом утопном пумпом и потребном мерно-регулационом опремом.

Зависно од потреба града, одређен број бунара ради, утопне пумпе потискују воду из бунара у сабирни (заједнички) цевовод којим се вода транспортује до сепаратора песка где се, евентуални, садржај песка издваја из питке, али још увек, сирове и непрерађене воде.

После сепаратора вода долази до тзв. филтер станице тј. постројења за прераду (кондиционирање) воде која се састоји од 4 филтерске линије.

Свака филтерска линија може прерадити максимално 100 l/s, што значи да је капацитет постројења за прераду воде максимално 400 l/s.

Пре филтерских линија се у воду додају елементи који поспешују издвајање непожељних састојака (арсен, амонијак и гвожђе) и истовремено врше дезинфекцију.

Овако прерађена вода се даље транспортује у резервоар прерађене воде који је запремине 3000 m3 и служи за изједначавање дневне неравномерности у потрошњи и резерва за случај веће потрошње од производних могућности.

Из резервоара прерађена вода, слободним падом, долази до црпне станице високог притиска, одакле се вода транспортује у град радом једног од 6 пумпних агрегата који се бира спрам (сразмерно) потрошњи.

На излазном цевоводу ВЗ 1 према граду је инсталисан систем аутоматског дозирања дезинфекционог средства којим се одржава законом прописана концентрација.

Поједностављена шема технолошког процеса прераде (кондиционирања) питке воде - Водозахват I

Кондиционирање воде за пиће

Квалитет подземне воде коју црпимо је веома добар и у хемијском и у бактериолошком смислу. Пошто се налази испод неколико глинеих слојева тла, веома је добро заштићена од спољних загађења и практично је непромењеног састава током времена.

У односу на важећи Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, наша тзв. сирова вода садржи у вишку соли гвожђа, арсена и амонијака. Ова чињеница је условила да се приступи истражним радовима осамдесетих година прошлог века, а који су претходили реализацији кондиционирања питке воде у Суботици. Сви наведени састојци у води су у раствореном облику својих соли.

Гвожђе је природни састојак поодземних вода. У присутним количинама ово производи проблеме техничке природе приликом дистрибуције кроз цевоводе. Наиме, у цевима , једињења гвожђа прелазе у талог који ствара зачепљења, а када се појави на славини код корисника, изазива естетске сметње прилком потрошње.

Амонијак се у водама дубинских слојева јавља као природни састојак. Његов садржај се ограничава због последица које изазива у дистрибутивној мрежи, пошто у присуству кисеоника и микроорганизама се одвија процес услед кога вода постаје хигијенски неисправна.

Арсен је у својим једињењима присутан у целој Земљиној кори. У стенама га има знатно мање него у глиновитим слојевима. У воду доспева растварањем, и испирањем тла или као резултат ерозионих процеса.

У нашој води је присутан арсен природног, геолошког порекла који је у великим количинама штетан, те се због тога његов садржај ограничава.

У "фабрици воде" се поступком оксидације и филтрације наведене соли уклањају из воде, тако да након прераде она одговара Правилнику о хигијенској исправности тоде за пиће.