Kvalitet pijaće vode

Kontrola kvaliteta vode za piće vrši se svakodnevno sa izlaza svih vodozahvata, rezervoarskih sistema i kontrolnih punktova u gradu Subotici. Prigradska naselja, kao što je Palić, Bački Vinogradi, Kelebija, MZ Graničar, Veliki Radanovac, Bajmok, Đurđin, Mala Bosna, Mišićevo, Čantavir, Višnjevac, Novi i Stari Žednik nalaze se pod stalnom sanitarno – higijenskim nadzorom, a uzorkovanje vode, fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode , vrše se shodno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, sl. list SRJ br.42/98.

Na teritoriji Grada Subotice postoji oko 70 reprezentativnih mernih mesta (tačaka za uzorkovanje) koji su određeni na taj način da nam omoguće monitoring fizičko-hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta vode za piće. Fizičko-hemijski parametri i mikrobiološki pokazatelji su regulisani gore pomenutim Pravilnikom.

Laboratorija vode za piće opremljena je savremenom aparaturom za određivanje fizičko-hemijskih parametara i mikrobioloških pokazatelja, kao i osobljem koji stručno obavlja ovaj posao.

Služba za laboratorijsko ispitivanje vode za piće obuhvata dve kontrolne laboratorije, jednu pogonsku, koja se nalazi unutar objekta na Vodozahvatu I i u kojoj se vrše određivanje hemijskih pokazatelja koji su bitni sa aspekta kondicioniraja vode, i centralnu laboratoriju, koja se nalazi u krugu Upravne zgrade i u kojoj se vrše hemijsko – fizičke i mikrobiološke analize vode za piće svih objekata vodosnabdevanja i distributivnog sistema u gradu i u prigradskim naseljima.

 

Kvalitet vode za piće - Kondicionirana sirova voda na postrojenju Vodozahvat I. za 2019. godinu

Amonijak (NH3) - MDK  mg/l 0,100
Ulaz - sirova voda mg/l 0,584
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,004
Stepen umanjenja % 99,300
Gvožđe (Fe) - MDK mg/l 0,300
Ulaz - sirova voda mg/l 0,546
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,016
Stepen umanjenja % 97,100
Arsen (As) - MDK mg/l 0,010
Ulaz - sirova voda mg/l 0,105
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,009
Stepen umanjenja % 91,800