Сакупљање отпадних вода

Дужина канализационе мреже

Материјал Назив локације Дужина у m'
1. Јединствени канализациони систем Град Суботица - Палић 325.693,45
2. Микро канализациони системи у ванградским насељима 16.361,97
3. УКУПНА ДУЖИНА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 342.055,42

Структура броја прикључака на канализациону мрежу

Р.бр. Категорија потрошача Број прикључака
1. Широка потрошња 13.112
2. Кућни савети 1.740
3. Привредне организације 483
4. Мала привреда 784
5. Установе 234
  Укупно 16.350

Структура материјала канализационе мреже

Р.бр. Материјал % од укупне дужине
1. Азбест/цемент 33,79
2. Пренапрегнути бетон 15,42
3. Пластични материјали 45,87
4. Остало (зидани и дуктил лив) 4,92
  Укупно 100 %

Врста делатности у оквиру одвођења отпадних вода:

  1. Израда нових прикључака на канализацију
  2. Одржавање постојећих прикључака на канализацију
  3. Чишћење канализације
  4. Чишћење прикључака на канализацију
  5. Снимање канализације камером
  6. Снимање прикључака на канализацију камером

Канализациона мрежа

На основу конфигурације терена, град је подељен на осам сливова, па на основу овога имамо осам главних сабирних канала – колектора. Колектори су ознацени бројевима од 0 – VII.

Евакуација отпадних вода се врши по општем систему каналисања, што значи да истим водовима одводимо и отпадну и атмосферску воду. Атмосферска вода у канализациону мрежу највећим делом доспева преко сливника. Систем канализације је гравитациони на комплетном сливном подручју. Канализациона мрежа је по својим карактеристикама, врсти материјала и изграђености веома разнолика. Изграђено је око 60 % идејним пројектом предвиђене укупне дужине канализационе мреже и њена укупна дужина је око 300 km.

Снимање канализационе мреже специјалном видео камером

(Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR)

Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR систем служи за визуелни преглед канализационог система помоћу специјалне камере, који се спушта у канализацију и даљинским управљањем може да изврши комплетну инспекцију стања канализације.

Помоћу овог система могу се открити пукотине, препреке, запушења у канализацији, тачно лоцирајући место где треба да се врши санација проблема. Исто тако могуће је откривање дивљих прикључака. Систем је тако пројектован да видео сигнал након микропроцесорске обраде преко специјалне видео картице улази у рачунар, где сирове податке за то наменски развијен програм анализира, и пуни своју интерну базу података. Оператер из кабине рукује камером, и преко програма снима све. Могуће је правити фотографије, које се у програму дигитализују и постају део извештаја. Исто тако је могуће снимање и видео материјала. Након добијеног комплетног профила генерише се извештај са свим интересантним подацима на том сегменту канализације.

Додатна могућност програма је снимање тзв. висинског профила, која долази до изражаја код изградњи нових канализација. Уређај има уграђен сензор за мерење пада, што омогућава контролу исправности канализације што је инвеститор тражио од извођача.