КВАЛИТЕТ ОТПАДНИХ И ПРЕЧИШЋЕНИХ ВОДА

 

Пречишћавање отпадних вода на централном градском постројењу за пречишћавање отпадних вода

Лабораторија за испитивање отпадних вода је током 2018. године наставила са редовним активностима праћењарада градског постројењаза пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Највећи обим послова су чиниле анализе отпадне и пречишћене воде као и разних муљева пореклом са ППОВ.

Лабораторија отпадних вода је вршила узорковање и лабораторијско испитивање квалитета узорака воде која пристиже на ППОВ као и пречишћене отпадне воде. Анализом узетих узорака, пре и после пречишћавања прати се рад градског пречистача отпадних вода. Активности лабораторије обезбеђују да се свакодневно пружају информације потребне за вођење технологије пречишћавања у циљу редовног функционисања градског постројења.

Контрола рада се врши из узорака који се сакупљају током 24 сата, са динамиком узорковања од сат времена, свих 365 дана у години. Процес захватања узорака је решен аутоматским узоркивачем из сирове отпадне воде на улазу као и из пречишћеног ефлуента на изливу са постројења. Узорци се до обраде чувају у узоркивачу на температури испод 5 оC. Осим 24 часовних композитних узорака испитују се и тренутни узорци захваћени из разних технолошких јединица, са линије воде односно са линије муља, што у просеку чини двадесетак узорака дневно. Из узорака се одређују 20 разних параметара.

Лабораторија врши физичко-хемијске анализе отпадне воде као и муља насталог током пречишћавања. Технике рада које се примењују у лабораториј спадају у класичне аналитичке волуметријске и гравиметријске методе. Од инструменталне анализе примењујемо потенциометријске анализе, пламенофотометријска, UV/VIS спектрофотометријске анализе.

Контролу рада градског постројења за пречишћавање отпадних водадвонедељно, такође врши и акредитована лабораторија Завода за заштиту здравља из Суботице.

Захтев о квалитету пречишћавања отпадних вода је утврђен Европском Директивом 91/271/EEC* и Уредбом о граничним вредностима** која се односи на пречишћавање комуналних отпадних вода. Поштовање строго постављених критеријума, као и процена ефикасности рада кроз свакодневну контролу пречишћене воде је наша обавеза. Хемијски параметри који се ограничавају овим законским актима се односе пре свега на садржај органске материје, укупног азота и фосфора, затим на садржај суспендованих материја.

* Директива Савета Европске Заједнице о пречишћавању комуналних отпадних вода, број 91/271/EEC од 21. маја 1991.

** Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016)

Квалитет отпадних вода - концетрација органских оптерећења и нутријената за 2019. годину

HPKb – МДК mg/l 125,00
Улаз - сирова вода mg/l 834,79
Излаз - пречишћена вода mg/l 41,58
Обавезан проценат смањења % 75,00
Степен умањења % 95,23
BPK5 - МДК mg/l 25,00
Улаз - сирова вода mg/l 299,04
Излаз - пречишћена вода mg/l 5,61
Обавезан проценат смањења % 70 - 90
Степен умањења % 98,28
Суспендоване материје - МДК mg/l 35,00
Улаз - сирова вода mg/l 395,25
Излаз - пречишћена вода mg/l 13,27
Обавезан проценат смањења % 90,00
Степен умањења % 97,00
Азот (N) - МДК mg/l 10,00
Улаз - сирова вода mg/l 51,45
Излаз - пречишћена вода mg/l 6,02
Обавезан проценат смањења % 70 - 80
Степен умањења % 91,44
Фосфор (P) - МДК mg/l 1,00
Улаз - сирова вода mg/l 9,50
Излаз - пречишћена вода mg/l 1,02
Обавезан проценат смањења % 80,00
Степен умањења % 91,16

 

 

Третман муља

Приликом процеса пречишћавања отпадних вода, на линији муља се врши третман насталих муљева, при чему као производи настају биогас и стабилизовани муљ.

Из пристигле отпадне воде се на песколову издваја песак. Пречишћавањем отпадних вода настаје примарни и секундарни муљ који се одваја од пречишћене воде. Секундарни муљ се рециркулише и на тај начин континуално учествују у третману отпадних вода.

Испитивање муљева пореклом са постројења за пречишћавање отпадних вода, дају информацију о квалитету муља, ефикасности процеса угушћивања, пресовања муља као и карактеристика анаеробне дигестије и одводњавања муља.