Управљање

Делатност водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода је делатност од посебног животног интереса за целокупно становништво, привредне субјекте и установе на нивоу града Суботица.

Скупштина Града Суботица, која те животне интересе у име свих грађана заступа, ту делатност је поверила ЈКП "Водовод и канализација" Суботица на управљање, организацију и функционисање.

Контролну функцију управљања и материјално – финансијског пословања предузећа Град врши путем Надзорног одбора.

Успостављени систем финансијског управљања и контроле и управљања ризицима интерно се у предузећу контролише путем интерног ревизора и за то образоване радне групе.

Менаџмент ЈКП "Водовод и канализација" Суботица чине директор, извршни директор за ресор производње, извршни директор за ресор финансија, извршни директор за ресор контроле и извршни директор за ресор инвестиција и развоја. Његова управљачка функција врши се путем четри ресора: ресора производње, ресора финансија, ресора контроле и ресора инвестиција и развоја.

Шема управљања