Investicije

 

STRATEGIJA RAZVOJA DO 2026. GODINE

U toku 2006. godine završena je izrada „Strategije razvoja vodosnabdevanja, kanalisanja i zaštite vodoprijemenika“ Subotice. Dokumenat je izrađen od strane JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, a vremenski horizont je 2026. godina. Pored ostalog, elaborat detaljno sagledava i elemente vodosnabdevanja sa prikazom sadašnjeg stanja, daje ciljeve razvoja, predviđa moguća tehnička rešenja, sagledava organizacione i ekonomske aspekte dugoročnog razvoja i daje smernice za realizaciju predočenog razvoja.

PERSPEKTIVNE POTREBE – CILJEVI RAZVOJA VODOSNABDEVANJA

 • potpunu izgrađenost distrubutivne mreže
 • potpunu priključenost stanovništva i ustanova i većine postojeće i nove industrije na javni sistem vodosnabdevanja
 • obezbeđenje svih potrošača vodom za piće propisanog kvaliteta, potrebnog pritiska i u racionalno potrebnim količinama
 • poboljšanu pouzdanost sistema vodosnabdevanja kroz obezbeđenje potrebnih kapaciteta vodozahvata, kondicioniranja, rezervoara i crpnih stanica
 • obnavljanje dotrajale distributivne mreže
 • transformaciju delatnosti sa ciljem povećanja efikasnosti funkcionisanja sistema i
 • povezivanje Subotice, Radanovca, Palića i naselja Kelebija u jedinstveni tehnički sistem.

PERSPEKTIVNE POTREBE – CILJEVI RAZVOJA ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

 • delimična, 50 % izgrađenost kanalizacione mreže
 • delimična, 50 % priključenost stanovništva
 • potpuna priključenost ustanova i industrije na kanalizacionu mrežu
 • potpuno prečišćavanje svih otpadnih voda iz izgrađenog sistema odvođenja upotrebljenih voda
 • poboljšana pouzdanost sistema
 • obezbeđenje potrebnih kapaciteta sistema za prečišćavanje otpadnih voda po kriterijumima Direktive EU za osetljive vodoprijemnike
 • obnavljanje dotrajale i neadekvatne kanalizacione mreže
 • povezivanje Subotice i Palića u jedinstveni tehnički sistem
 • izgradnja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u jednoj od najvećih prigradskih mesnih zajednica, Bajmoku. 

PROJEKAT ZAŠTITE BIODIVERZITETA JEZERA PALIĆ I LUDAŠ

U okviru finansijske saradnje SR Nemačke sa Republikom Srbijom, koju Vlada Nemačke sprovodi putem KfW razvojne banke, od 23. do 27. novembra 2015. godine održana je misija za procenu Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš, na kojoj su učestvovali eksperti i spoljni saradnici KfW-a, predstavnici nadležnih republičkih ministarstava i nadležnog pokrajinskog sekretarijata, gradonačelnik grada Subotice i direktori JP „Palić-Ludaš” i JKP „Vodovod i kanalizacija”. Prethodne tri misije koje su održane u protekle dve godine rezultirale su pozitivnim mišljenjem KfW-a i preporukama nemačkoj vladi da odobri bespovratno finansiranje projekta, kao i da sva sredstva namenjena rešavanju biodiverziteta u pet balkanskih zemalja usmeri u Suboticu. Tokom trajanja misije, u Berlinu je 26.11.2015. godine potpisana odluka o opredeljivanju sredstva za ovaj projekat u iznosu od 6,5 miliona evra.

17.novembra 2017. godine potpisan je Ugovor o finansiranju Projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ između nemačke KfW Banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotice, JP „Palić-Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Projekat treba da se realizuje do 2022. godine.

Ugovorena je sledeća struktura ulaganja iz donacije koja je u ukupnom iznosu od 6,5 miliona evra:

Rbr

Vrsta ulaganja

%

1

Izgradnja potisne kanalizacije između gravitacionog voda i Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Palić

Izgradnja crpne stanice i platoa na području PPOV Palić

Izgradnja fekalne kanalizacije u regulacionoj širini Horgoškog puta i u ulici Jožefa Hegediša na Paliću

Izgradnja kanalizacione mreže upotrebljenih voda u delovima ulice Horgoški put na Paliću

Izgradnja kanalizacione mreže upotrebljenih voda u stambenom delu naselja Palić

Izgradnja kanalizacione mreže upotrebljenih voda u turističkom delu naselja Palić

Unapređenje PPOV Palić

73,2

2

Izgradnja zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš – ozelenjavanje, izgradnja inspekcijske i biciklističke staze

23,8

3

Biomanipulacija – izlov alohtonih vrsta ribe (invazivne vrste koje prirodne ne pripadaju eko-sistemu Palić i Ludaš)

3

 

REALIZACIJA PROJEKTA ZA UNAPREĐENJE VODNIH SISTEMA GRADA SUBOTICA

Skupština grada Subotice je na 12. vanrednoj sednici, 26. aprila 2012. godinedonela Odluku o dugoročnom zaduživanju grada Subotice za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda za „Projekat unapređenja vodnih sistema grada Subotice“ uzimanjem kredita kod EBRD u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

04. maja 2012. godine potpisana su dva ugovora:Ugovor o zajmu između grada Subotice i EBRD i Ugovor o projektu između EBRD i JKP „ViK“. Reč je o kreditu od 11 miliona evra na period od otplate od 12 godina, uključujući grejs period od 3 godine. Kamatu i glavnicu kredita do 2019. godine otplaćuje grad Subotica, a od 2020. do kraja 2024. godine ovu obavezu preuzima JKP „ViK“, što je regulisano Ugovorom o supsidijarnom zajmu i donaciji između Grada i JKP „ViK“ na osnovu uslova iz Ugovora o zajmu.

EBRD banka jeputem investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), odnosno Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, obezbedila donaciju namenjenu za izgradnju Kolektora VII, angažovanje konsultanta i Studiju upravljanja muljevima, nastalim u procesima tretmana sirove vode i otpadnih voda.

Faza

Sadržaj projekta

Vrednost/€

Efekti realizacije

I

Kolektor II

Kolektor VII

Centralni magistralni vodovod

5,1 miliona

5,6 km kolektora

3,4 km sekund.kanaliz.mreže

8 km magistralnog vodovoda

2,7 km sekund.vodovod.mreže

II

Magistralni vodovod u Lošinjskoj ul.

Povez magistralnog vodovoda Istok-Zapad

0,8 miliona

III

Postrojenje za preradu vode na Vodozahvatu II Subotica sa rezervoarom i crpnom stanicom visokog prirska

5,55 miliona

U toku realizacija.

Propisan kvalitet i pritisak vode – realizacija ove faze je u toku

IV

Bušenje i opremanje 2 bunara na objektu

Vodozahvat II

0,33 miliona

Dovoljne količine vode

V

Zamena sabirnih cevovoda na objektu Vodozahvat I, izgradnja peskolova i polaganje optičkog kabla

0,77 miliona

Pouzdanost sistema

 

UKUPNO

12,55 miliona

Realizovano 7 miliona

Prezentacija direktora: ZA SADAŠNJE I BUDUĆE GENERACIJE !

 

PREGLED REALIZOVANIH I ZAPOČETIH INVESTICIJA U 2018. GODINI

Rbr

Naziv projekta - investicije

Ciljevi

1

Projekat unapređenja vodnih sistema grada Subotice (SWUP III):

Izgradnja postrojenja za preradu vode za piće Vodozahvat II

 • Obezbeđenje kvaliteta vode u distributivnom sistemu u skladu sa važećim Pravilnikom
 • Isporuka dovoljne količina vode i obezbeđenje pritiska u svim delovima distributivnog sistema Subotica - Palić.

U sklopu postrojenja  izgradiće se filter stanica  kapaciteta 80 l/s, rezervoar pitke vode zapremine 2500 m3, crpna stanica visokog pritiska kapaciteta  200l/s i zgrada u koju se smeštaju objekti za tretman mulja koji nastaju ispiranjem filtera.

2

Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača peska na PPOV Subotica

 • Tokom eksploatacije postojeći objekat treba da obezbedi očekivane efekte  u pogledu izdvajanja taloživih neorganskih materijala (pesak) pri manjim količinama pristigle otpadne vode.

3

3.1

3.2

Bušenje i opremanje bunara

Bušenje bunara B-3/I na Vodozahvatu M.Bosna

Bušenje bunara B-23/III na Vodozahvatu I

 • Bušenjem novih bunara se održava kapacitet vodozahvata. Novi bunari zamenjuju stare atrofirane bunare.

4

4.1

 

 

4.2

4.3

 

Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže

Izgradnja vodovodne mreže u MZ Makova sedmica – II faza u ulicama Jelene Ćetković i delu Isidore Sekulić

Izgradnja vodovodne mreže u delu naselja Nosa

Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Mali Bajmok u ulici Hipodromska

 • Primarni cilj izgradnje javne vodovodne mreže je snabdevanje stanovništva kvalitetnom vodom za piće. Sekundarni cilj je obezbeđenje snabdevanja vodom hidrantske mreže naselja za potrebe protivpožarne zaštite.
 • Izgradnjom kanalizacione mreže se obezbedila mogućnost priključenja novog pogona fabrike “Mini Pani” i uslov za proširenje Industrijske zone II u Malom Bajmoku.

5

Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u MZ Željezničko naselje u ulici 51. Divizije

 • Objekat za dohlorisanje je namenjen regulaciji kvaliteta vode i pritiska u vodovodnoj mreži MZ Makova Sedmica i MZ Željezničko naselje. Radovi su započeti u decembru 2018., a planirani završetak je 30. april 2019.godine.

PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJA U 2019. GODINI

Rbr

Naziv projekta - investicije

Opis i ciljevi

1

Projekat unapređenja vodnih sistema grada Subotice (SWUP III):

Izgradnja postrojenja za preradu vode za piće Vodozahvat II

 • U toku je izgradnja objekata I faze: rezervoar i crpna stanica i građevinski radovi na izgradnji filter stanice koja je sastavni deo II faze izgradnje.
 • Do kraja godine se planira završetak građevinskih radova i kompletna nabavka opreme.

2

Projekat zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš:

Izgradnja kanalizacione mreže upotrebljenih voda na području Palića

 • Unapređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za dčlaje uklanjanje nutrijenata.
 • Proširenje kanalizacione mreže na Paliću.
 • Pumpna stanica i potisni kanalizacioni vod prema PPOV Subotica.

3

Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača peska na PPOV Subotica

 • Tokom eksploatacije postojeći objekat treba da obezbedi očekivane efekte  u pogledu izdvajanja taloživih neorganskih materijala (pesak) pri manjim količinama pristigle otpadne vode.

4

Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u MZ Željezničko naselje u ulici 51. Divizije

 • Objekat za dohlorisanje je namenjen regulaciji kvaliteta vode i pritiska u vodovodnoj mreži MZ Makova Sedmica i MZ Željezničko naselje. Radovi su započeti u decembru 2018., a planirani završetak je 30. april 2019.godine.