Преглед цена од 01.02.2021.

 

Рб. Категорије / врсте услуга Цена са ПДВ Укупно
ШИРОКА ПОТРОШЊА И КУЋНИ САВЕТИ
1 Чиста вода 67,21 дин 160,16 дин
2 Одвођење отпадних вода 42,90 дин
3 Пречишћавање отпадних вода 50,05 дин
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
1 Чиста вода 67,21 дин 160,16 дин
2 Одвођење отпадних вода 42,90 дин
3 Пречишћавање отпадних вода 50,05 дин
БЕНЕФИЦИРАНИ ПОТРОШАЧИ И ЗАНАТСТВО
1 Чиста вода 67,21 дин 160,16 дин
2 Одвођење отпадних вода 42,90 дин
3 Пречишћавање отпадних вода 50,05 дин

 

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода - Град

Напомена: Градско веће је од 01. априла 2011. године увело накнаду за погонску спремност система за све категорије корисника. Месечни износ погонске спремности система је 124,80 динара са ПДВ-ом по сваком испостављеном рачуну. Погонска спремност система мора бити обезбеђена свих 24 часа дневно, за све потрошаче, без обзира на количину произведене и испоручене, односно потрошене воде. Накнада за погонску спремност система плаћа се у једнаком износу сваког месеца, као и у месецима када нема потрошње.