Зашто одлука о примени захтева међународних стандарда ?!

Комунална инфраструктура има, уосталом, као и делатност, посебан значај за квалитет живљења, привређивање, одрживи развој и заштиту животне средине. Грађевински објекти водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода, као и водоводна и канализациона мрежа, нису атрактивни као високе зграде и мостови, они не уживају пажњу и заинтересованост јавности, јер су, углавном, на периферији или због дубине, оку посматрача невидљиви. Припрема пројектне документације и изградња објеката и инфраструктурних мрежа је дуга, трајање дуговечно, а њихова цена, како изградње, тако и одржавање за уредно функционисање, веома висока.

Наша заједница, привреда, грађани, МЗ, институције ... а свакако и наши запослени су у претходних пола века ГРАДИЛИ и ГРАДЕ мисију и визију нашег јавног предузећа, орјентисану ка ЗАДОВОЉСТВУ наших корисника услуга.

Управо резултате тих пола века смо, размењујући знања и искуства са истим предузећима у домаћем и међународном окружењу, УГРАДИЛИ ДАНАС у наш рад и развој. То је допринело да испунимо услове за сертификацију, имплементацију и примену међународних стандарда у свим битним аспектима управљања предузећем.

Почетком марта 2013. године, у складу са захтевима стандарда, приступили смо новој, процесно орјентисаној, организацији Предузећа. То значи да смо хтели да будемо изнутра такви КАКО НАС НАШИ ГРАЂАНИ – КОРИСНИЦИ ЖЕЛЕ ВИДЕТИ СПОЉА.

  • Јасно смо дефинисали границе и узајамне везе, процедуре, токове процеса, мерљиве циљеве и праћење њиховог остварења, за 4 производна сектора и све остале услужне организационе јединице њима, односно корисницима, ПОДРЕДИЛИ !
  • Акценат је дат на ОДНОСЕ СА ПОТРОШАЧИМА и КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА и ЗАШТИТЕ процеса рада, воде за пиће и пречишћених отпадних вода и водомеру – као водећем инструменту тачности мерења и рационалном односу према потрошњи воде !