Делатности ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица

Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица обавља комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода као основну делатност.

Поред тога Предузеће обавља изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, испитивање квалитета пијаће и отпадних вода, израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката који ће  користити за обављање  делатности.