Propisi

 

Naziv dokumenta Preuzimanje
Odluka o osnivanju JKP Vodovod i kanalizacija Subotica
Statut JKP Vodovod i kanalizacija Subotica
Odluka o javnoj kanalizaciji
Odluka o odvođenju atmosferskih voda
Odluka o snabdevanju vodom
Odluka o imenovanju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača
Mišljenje Savetodavnog tela o predlogu Pravilnika za rešavanje reklamacija potrošača, korisnika komunalnih usluga
Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača, korisnika komunalnih usluga (srpski jezik)
Poslovnik o radu Komisije za rešavanje reklamacija potrošača
Odluka o osnivanju Savetodavnog tela
Potvrda o izvrsenom evidentiranju za PDV
Pravilnik o tehničkim uslovima i postupku za ugradnju individualnih vodomera
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavaca
Postupak za naručivanje i sprovođenje usluge otkrivanja potencijalnog mesta kvara na instalacijama vodovoda i toplovoda
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Metodologija za formiranje cena usluga
Kolektivni ugovor za ,,JKP Vodovod i kanalizacija " Subotica
Kodeks ponašanja zaposlenih u ,,JKP Vodovod i kanalizacija " Subotica
Etički kodeks interne revizije u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Povelja o organizovanju interne revizije u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Pravilnik o poklonima zaposlenih u preduzeću
Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa u preduzeću
Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga
Odluka za lice zaduženo za rodnu ravnopravnost
Odluka za određivanju lica za koordinaciju

Obaveštenje o početku izrade i donošenja Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti za 2023. godinu
Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti za 2022.godinu
Informacija korisnicima usluga o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti uJKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica