Odvođenje ...

Pod pojmom kanalizacija, stručno se podrazumeva kompleks inženjerskih objekata, uključujući i sve tehničke i sanitarne mere, koje obezbeđuju organizovano i sistematsko neposredno i brzo sakupljanje i transportovanje otpadnih voda iz naselja ili industrije i njihov tretman na uređajima za prečišćavanje otpadnih voda. Svrstava se u komunalnu hidrotehniku, odnosno u gradski tehnički sistem. Sa aspekta sanitarne zaštite naselja i prirodne sredine sve otpadne vode treba brzo ukloniti iz stambenih zona, a zagađenje podvrgnuti prečišćavanju.

Intenzivno i stručno bavljenje problematikom vodovodne i kanalizacione mreže potiče iz 1962. godine osnivanjem preduzeća Vodovod u Subotici. Odlukom Skupštine Opštine usvaja se da će Subotica imati mešoviti sistem kanalisanja, što znači da se istim vodovima odvodi i otpadna i atmosferska voda.

Na osnovu konfiguracije terena, grad je podeljen na osam slivova, pa na osnovu ovoga imamo osam glavnih sabirnih kanala -kolektora od 0-VII.

Recipijent prečišćenih otpadnih voda je  jezero Palić.

... Prečišćavanje otpadnih voda u Subotici

Potreba za daljim poboljšanjem prečišćavanja otpadnih voda, a sve u cilju što kvalitetnije izlazne vode izrađen je projekat pod naslovom Rehabilitacija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Subotica. Odluka da se gradi novi prečistač doneta je na sednici Skupštine decembra 2004. godine. Uređaj se sastoji od novih objekata, a u proces prečišćavanja su implementirani i neki postojeći objekti. Na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda postoje dve glavne linije- linije vode i linije mulja.  Linija vode se sastoji od mehaničke i biološke faze prečišćavanja. Na liniji vode je znatno povećan hidraulički kapacitet, prvi put postoji mogućnost za kontrolisanim uklanjanjem azota i fosfora.  Kvalitet izlazne vode je definisan u skladu sa Direktivom Evropskog saveta (91/271/EEC) za osetljive vodoprijemnike koji su podvrgnuti eutrofikaciji.

Danas se na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda postiže mnogo bolji kvalitet izlazne vode od projektom predviđene. Za razliku od prethodnog perioda postoji, i funkcioniše linija mulja. Višak mulja iz procesa prečišćavanja ide na anaerobnu digestiju. Ovim procesom se stvara metan, pa smo u stanju da proizvodimo i električnu energiju. U mogućnosti smo da proizvedemo 30-40% električne energije za sopstvene potrebe.

Prečišćavanje otpadnih voda u Subotici nije uvek bilo idealno, razni faktori su učestvovali u postizanju određenog kvaliteta izlazne vode. Konstantno se vodila bitka u pravcu poboljšanja i otklanjanja raznih nedostataka. Ovaj proces i dalje traje.

Od momenta puštanja u rad uređaja 1975. godine pa do današnjeg dana nije bio ni jedan dan zastoja uređaja.

Razni faktori su tokom 38 godina uticali na stanje i kvalitet jezera Palić, ali da nismo pristupili prečišćavanju otpadnih voda, danas verovatno jezero ne bi ni postojalo.